Figur 1 – Åtta brandingenjörsstudenter representerade LTU på konferensen Brandskydd.

Studenter på brandingenjörsprogrammet vid LTU har de senaste åren fått möjlighet att delta på konferensen Brandskydd som anordnas av Sveriges Brandkonsultförening, Brandforsk, Sprinklerfrämjandet och Informationsbolaget. 2017 års konferens hölls på Scandic Infra City i Upplands Väsby och på plats fanns åtta LTU-studenter. Nedan följer en redogörelse för studenternas närvaro under konferensen.

Under konferensen som pågick i två dagar presenterades och diskuterades nyheter och trender från branschen med representanter från bl.a. föreningar inom brand, risk och säkerhet, konsultföretag, räddningstjänster, boverket, MSB och diverse andra företag inom brand- och riskbranschen. Temat för årets konferens delades upp i fyra blockrubriker:

  • Brandskydd i byggprocessen – Utifrån och in
  • Myndigheter/framtidsutblick
  • Nyheter från Forskningsvärlden
  • Räddningstjänsten i byggprocessen

Ett spännande tema med inslag av högaktuella ämnen och utmaningar. I anslutning till konferensens föreläsningssalar låg även en mässhall där tre LTU-studenter fick möjlighet att ställa ut sina examensarbeten.


Figur 2 – Ett av de examensarbeten som presenterades i konferensens mässhall.

Intressanta föreläsningar och seminarier

Konferensen bjöd på många intressanta och lärorika föreläsningar som skapade livliga diskussioner och utmanade åhörarna att reflektera över branschens olika perspektiv. Nedan följer ett urval av vad som presenterades.

Syfteshandboken
– Nils Olsson, Bengt Dahlgren
– Charlotte Berggren, FSD

För brandingenjörer som arbetar med BBR är det välkänt att vissa avsnitt är svårare att tolka än andra. När lagstiftningen om byggnadstekniskt brandskydd är otydlig uppstår det situationer där den enskilde personen tvingas göra egna tolkningar av lagtexten. Detta kan leda till olika säkerhetsnivåer på byggnader och att branschkollegor kan få olika svar på samma typ av frågor beroende på vem de frågar. Syfteshandboken kommer att innehålla det egentliga syftet och historian bakom de allmänna råden och föreskrifterna som finns. Tanken är att handboken ska minska risken för tolkningsfrågor och göra utlåtanden mer enhetliga oberoende vilken brandingenjör det kommer ifrån.

Personskaderisk vid kollaps till följd av brand
– Joakim Sandström, Luleå Tekniska Universitet

 LTU-doktoranden Joakim Sandström pratade om ”Risk för personskador till följd av kollaps vid brand” som är en del av hans avhandling. Joakim diskuterade bland annat kritiska tider till dödliga förhållanden kontra kritiska tider till kollaps. I vilka fall som kollaps kan anses vara okej och när det inte anses vara okej. Han reflekterade även kring utelämnandet av bärighetskrav i byggnader av br2- och br3-klass och vad för nackdelar det finns med detta.

Godkännande av brandskydd enligt LSO, myt eller verklighet?
– Jon Moln Teike, Räddningstjänsten Kiruna

LTU-alumnen Jon Moln Teike höll föredrag om räddningstjänstens roll som sakkunnig i brandskyddsfrågor. Förutom LSO har räddningstjänsten skyldighet till att samverka med både kommunen och andra myndigheter. Att som räddningstjänst endast arbeta mot LSO gör myndighetsutövningen ineffektiv.

En andra fråga som Jon tog upp är huruvida räddningstjänstens “godkännande” vid tillsyn gör att kravet för skäligt brandskydd är uppnått. LSO är tydlig med att det fortfarande är upp till ägare eller nyttjanderättshavande att i skälig omfattning vidta åtgärder mot olyckor.


Figur 3 – LTU-alumnen Jon Moln Teike under sin presentation om Räddningstjänstens roll som sakkunnig i brandskyddsfrågor.

 Banketten

Som avslutning på konferensen hölls en bankett. Tillsammans med representanter från både företag och myndigheter avnjöt studenterna en trerätters middag. Runt borden diskuterades ämnen som tagits upp under själva konferensen och både gamla och nya bekantskaper fick en riktig helkväll tillsammans över en bit mat.

Avslutande ord

Samtliga studenter som medverkade under 2017-års konferens var mycket nöjda med sin upplevelse. Man fick en god inblick i vad som är på gång i branschen och vad för problem framtidens brandingenjörer kommer ställas inför. Efter två heldagar av seminarier och föreläsningar kunde många lärdomar tas med hem till Luleå. Avslutningsvis skulle vi vilja tacka arrangörerna för Brandskydd som möjliggör konferensen samt SBN som gör det möjligt för studenter att delta.