Praktikinfo

Tillgängliga praktikplatser för sommaren 2018 finns här!


Sommaren mellan årskurs ett och två har studenter vid brandingenjörsprogrammet möjlighet att genomföra en så kallad brandmannapraktik hos någon av Sveriges räddningstjänster. Hela administrationen står BRINNs praktikgrupp för. Arbetet börjar redan i september då vi börjar söka praktikplatser för nästkommande sommar och sammanställningen av alla placeringar beräknas vara klart i slutet av januari. Observera att all kontakt med räddningstjänsterna skall i första hand ske genom praktikgruppen!

I februari erhåller studenterna listan med möjliga placeringsorter. En veckas betänketid ges för att lämna in tre stycken önskade placeringar. Alla studenter meddelas via mail om vart de blivit placerade och får en vecka på sig att acceptera platsen. Om detta inte sker mister studenten placeringen.

 

Kriterier för att kunna bli tilldelad praktikplats:

 • Brandingenjörsstuderande vid LTU
 • Ha påbörjat kursen ”Projektkurs i Brandteknik” (S0005B) eller på annat sätt har tillägnat sig samma kunskaper. Beslut angående vad som är motsvarande kunskaper fattas av koordinatorn för brandingenjörsprogrammet.
 • Får inte ha genomfört en praktikperiod tidigare.
 • Ha lämnat in en anmälan med minst en och högst 3 önskade placeringsorter inom den ansökningstid som praktikgruppen utsatt.

 

Fördelning av praktikplatserna:

Fördelningen ska ske så att alla behöriga studenter, om möjligt, ska få genomföra arbetspraktik. Platserna fördelas enligt följande prioriteringsordning:

 1. Studenter som beviljats förtur (se avsnittet nedan).
 2. Enligt studentens val till orter där antalet sökande studenter inte överstiger antalet platser.
 3. Lottdragning för orter där antalet studenter med önskad placering överstiger antalet platser.
 4. Beroende på hur gruppen ligger till tidsmässigt kan ett av följande två alternativ väljas:
  • En lista med kvarvarande orter skickas ut till de studenter som sökt men inte fått plats, där de får möjlighet att göra en andra sökning. Skulle platser tillkomma efter utdelning läggs dessa till i denna lista. Därefter sker fördelning enligt punkt 2 och 3 ovan.
  • Platser som eventuellt finns kvar lottas ut bland de som anmält sig men inte fått plats. Platser som eventuellt finns kvar lottas ut bland de som önskat placering men inte fått plats. Tillkommer platser efter utdelningen ska dessa lottas ut bland de studenter som inte fått en praktikplats.

 

 Förtur får en student som:

 • Inte kan utnyttja den tilldelade praktikplatsen av särskilda skäl. Om särskilda skäl råder bestämmer praktikgruppsansvarige tillsammans med BRINNs styrelse. Särskilda skäl kan exempelvis vara att ersättningen är orimligt låg.
 • Inte blivit tilldelad någon av sina tre önskade placeringsorter samt inte haft möjlighet att ta någon av de andra praktikplatserna som erbjuds.

Villkor

Skulle en student som accepterat en placering inte kunna genomföra praktik beslutar BRINNs styrelse på vilka villkor studenten får söka praktikplats nästkommande år.