Bengt Dahlgren

bd logo

Det som skiljer Bengt Dahlgren från övriga är att vi är branschens bästa arbetsgivare – enligt våra medarbetare. Bengt Dahlgren har dessutom blivit utnämnd till ett av Sveriges karriärsföretag 2014 – en utmärkelse som årligen delas ut av Jobtip genom Din karriärdi.se

Över trehundrafemtio kompetenta medarbetare gör Bengt Dahlgren AB till en av de största teknikkonsulterna i Sverige. De fem hörnstenarna i vår verksamhet är VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk och Teknisk Förvaltning.

Bengt Dahlgren Brand & Risk består av ca 60 ingenjörer och är en av Sveriges största och ledande leverantörer av tjänster inom brandskydd, sprinkler och riskhantering. Vi utför uppdrag i hela Sverige. Våra brandkonsulter finns i Stockholm, Göteborg, Borås, Malmö, Kristianstad, Linköping, Skövde och Jönköping.

Är du nyfiken på oss hittar du mer information på vår nya fräscha hemsida bengtdahlgren.se

Prevecon

prevecon logga 200

För närvarande består Prevecon av 18 brand- och/eller civilingenjörer. Antalet konsulter bedöms öka framöver då efterfrågan på våra tjänster fortsätter öka.

Våra kunder återfinns inom samtliga sektorer som kommun, landsting/region, statliga och privata fastighetsägare, byggentreprenörer av alla storlekar, industrier, kraftbolag, rikstäckande butiks- och restaurangkedjor, arkitekter och projektledningsföretag.

FSD

FSD logo

Fire Safety Design (FSD) är ett utpräglat konsulterande företag med kompetenser inom brandskydd, riskhantering, krishantering och tunnelsäkerhet. Från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlskrona och Helsingborg arbetar vi med att utforma säkerheten i samhället så att liv, egendom och miljö skyddas på ett kvalificerat sätt. Vi har lång erfarenhet av projekt över hela Sverige och utomlands.

FSD startades 1977 i Lund med huvudsaklig inriktning mot brandskydd i offshore-verksamheter. Med över 30 års erfarenhet är vi landets äldsta brandkonsult för funktionsbaserad brandsäkerhet. Företaget har under åren vuxit med duktiga och kunniga konsulter och har idag bred kompetens inom våra verksamhetsområden vilket ger oss goda förutsättningar för att effektivisera befintliga arbetssätt och hitta nya kostnadseffektiva lösningar. Genom att ständigt tillämpa nya forskningsresultat tillgodoser vi våra kunders behov på bästa sätt.

Besök gärna vår hemsida eller gilla oss på Facebook för mer info och de senaste nyheterna: www.fsd.se | www.facebook.se/firesafetydesign

Brandgruppen AB

Brandgruppen är ett specialistföretag inom brandteknisk konsultverksamhet.Ett par områden där vi har mycket hög kompetens är sprinklerprojektering och riskhantering. Brandgruppen kan även utföra avancerade analytiska beräkningar för brandgasspridning och utrymning. Uppdragen utförs med lång erfarenhet från projektering, entreprenadverksamhet och teoretisk brand- och riskingenjörsutbildning.

Kontorets läge mitt i centrala Stockholm och Västerås gör att vi är lättillgängliga för kunderna och att vi smidigt kan deltaga i det praktiska brandskyddsarbetet på byggplatserna.

Tillgänglighet är ett motto för oss.

FAST Engineering

FAST är ett fristående konsultbolag specialiserat påbrandskydd och riskhantering. Vi arbetar till övervägande del i byggprocessen med förenklad- och analytisk dimensionering, men även som specialister mot industri och myndighet.

FAST är det lilla företaget med den stora kompetensen. Våra värdeord är engagemang, kvalitet och nyskapande, vilka speglar vårt arbetssätt. Vi arbetar nära våra beställare, satsar på kunskapstillväxt och är delaktiga i branschens utveckling.

FAST är den idealiska arbetsplatsen för den som prioriterar utveckling/tillväxt, uppskattar flexibilitet och vill vara en viktig del av ett framgångsrikt team.

Vad gör en brandingenjör?

Ett säkert, tryggt och fungerande samhälle är nödvändigt för en effektiv och hållbar utveckling. Brandingenjörens arbetsuppgifter spelar en avgörande roll för hur väl detta lyckas, speciellt när det oönskade inträffar. Flera olika funktioner i vår omgivning är beroende av varandra och måste fungera. Utbildningen ger kompetens inom främst brandteknik men även riskhantering är en central del.

Brandingenjören skall inte bara kunna förstå en brand och veta hur den släcks utan måste också ha goda kunskaper i hur uppkomst av brand förhindras. Är olyckan ändå framme skall brandingenjören ha kunskaper om hur konsekvenserna mildras.

Förutom brand ger utbildningen gedigen kompetens inom riskhantering. Ett säkert samhälle ses av många som en självklarhet men samhället blir allt mer komplext och sårbart med allt fler system som skall fungera tillsammans och med en ökad effektivitet. Brandingenjörens uppgift är många gånger att arbeta med risker i samhället på ett systematiskt sätt. Detta inkluderar metoder för att identifiera risker, bedöma risker samt ge förslag på hur riskerna kan minskas eller elimineras. Utbildningen kännetecknas av att ligga steget före, dvs agera istället för att reagera.

Utbildningen sker såväl genom teoretisk inlärning som genom praktiska moment. I utbildningen studeras bränder teoretiskt, bränder simuleras med hjälp av datorverktyg och verkliga bränder studeras på ett övningsfält samt i byggnader under kontrollerade förhållanden. Utbildningens delar vilka handlar om riskhantering kopplas till verkliga fall, både som har skett och som har varit nära att ske. Olika metoder för riskhantering studeras och detta kopplas även till hur olika branscher värderar och hanterar risker.

En brandingenjör förväntas uttrycka sig väl både i tal och i skrift vilket tränas under utbildningen. Utbildningen ger djup förståelse främst inom brandteknik och riskhantering men ger också en bred bas i och med att bland annat ledarskap, ekonomi och juridik ingår bland kurserna i utbildningen.

Utbildningen fördjupas genom examensarbetet vilket ger ytterligare specialistkompetens inom det valda området. Möjlighet finns också att genom kompletteringar erhålla en civilingenjörsexamen i Brandteknik.

Utexaminerade brandingenjörer spås en lysande arbetsmarknad. Brandingenjörens djupa och breda kunskaper ger en bra grund för en rad olika yrkesval. Få utbildningar ger möjligheter i omfattning som motsvarar de olika arbetsuppgifter brandingenjören har kompetens för. Brandingenjörens verktyg för att generellt identifiera och lösa problem av olika slag saknar motsvarigheter i andra utbildningar.

Brandingenjörer är eftertraktade hos försäkringsbolag och räddningstjänster runt om i landet. Myndigheter och konsultbolag har behov av brandingenjörens kompetens. Många företag har en produktion där värme eller risken för brand är ett dagligt hot som tex massaindustrin och stålindustrin och de behöver brandingenjörer. Utöver detta finns också behov av forskare hos företag och universitet världen över. Samtliga företag, och myndigheter har dock haft problem att rekrytera då det i dag är brist på brandingenjörer. Arbetsmarknaden bedöms vara mycket god även i framtiden.

Efter brandingenjörsexamen kan man bli t ex. räddningsledare eller räddningschef inom den kommunala räddningstjänsten. Då krävs förutom brandingenjörsutbildning även Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps påbyggnadsutbildning i räddningstjänst, kallad RUB-året. För att gå denna utbildning krävs brandingenjörsexamen. För många brandingenjörer ingår i vardagen att utföra tillsyn, utbildning och utveckling. Andra arbetsuppgifter är brandtekniska beräkningar, riskhantering samt arbete med skadeförebyggande åtgärder.

Behörighet som krävs för att söka utbildningen är MaE, FyB samt KeA.